L'Aye Aye, i lemuri notturni che ricordano i Gremlins.

L’Aye Aye, i lemuri notturni che ricordano i Gremlins.